Tổ chức hoạt động góc

{[['']]}


THEÅ DUÏC SAÙNG.
TUAÀN 01:NOÄI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂ
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TREÛ
1. Khôûi ñoäng:
2. Troïng ñoäng:
3. Hoài tónh:

Treû ñi, chaïy caùc kieåu theo hieäu leänh cuûa coâ.         

+ Hoâ haáp(1): Gaø gaùy oø où o.
+ Tay vai(4): Hai tay gaäp tröôùc ngöïc, quay caúng tay vaø ñöa ngang.
 + Chaân(1): Ngoài xoåm ñöùng leân lieân tuïc.
+ Buïng löôøn(3): Ñöùng nghieâng ngöôøi sang 2 beân.
+ Baät(1): Baät tieàn veà phía tröôùc.
- Cho treû ñi, chaïy nheï nhaøng quanh phoøng taäp.
-- Ñi chaïy theo hieäu leänh cuûa coâ
â
 -Taäp baøi taäp cuøng coâ
 - 4 laàn 8 nhòp.
-Treû ñi nheï nhaøng, hít thôû ñeàu.
*
K HOCH T CHC HOT ĐỘNG GOÙC

CHUÛ ÑEÀ: GIA ÑÌNH
Tuaàn 01: TöØ

I.MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU:
1. Kieán thöùc
            Thoâng qua buoåi chôi giuùp treû cuûng coá, môû roäng voán hieåu bieát veà cuoäc soáng, sinh hoaït, bieåu töôïng veà gia ñình treû ñang soáng.
2. Kyõ naêng:
            Chôi ñöôïc troø chôi theo höôùng daãn cuûa coâ.
            Böôùc ñaàu bieát nhaän vai vaø theå hieän vai chôi.
            Thöïc hieän ñuùng luaät chôi vaø quy ñònh cuûa taäp theå.
3. Gíao duïc:
            Thoâng qua buoåi chôi giaùo duïc treû gaén boù, yeâu quyù moïi ngöôøi trong gia ñình vaø moïi ngöôøi xung quanh. Giaùo duïc tinh thaàn taäp theå, yù thöùc kyû luaät chaáp haønh quy ñònh chung cuûa taäp theå.
4. Phaùt trieån:
            Goùp phaàn phaùt trieån ngoân ngöõ, khaû naêng giao tieáp.
            Phaùt trieån khaû naêng saùng taïo, khaû naêng phoái hôïp, nhaän xeùt laãn nhau.
II.CHUAÅN BÒ:
1. Chuaån bò ñoà chôi:
            Nhoùm gia ñình: Moät soá ñoà chôi naáu aên, baøn gheá, ñoàng tieàn.
            Nhoùm cöûa haøng: Thöïc phaåm, vaät lieäu, ñoà chôi.
2. Chuaån bò noäi dung:
            Cho treû veà hoûi xem boá, meï, anh, chò, em…laøm nhöõng vieäc gì.
            Ñaøm thoaïi keå veà cuoäc soáng sinh hoaït cuûa gia ñình.
3. Chuaån bò ñòa ñieåm:
            Phoøng hoïc thoaùng maùt saïch seõ.
            Xaùc ñònh vò trí caùc nhoùm chôi phuø hôïp vôùi phoøng(nhoùm).
III.ÑÒNH HÖÔÙNG VEÀ CHUÛ ÑEÀ CHÔI VAØ CAÙC NHOÙM CHÔI:
1.Chuû ñeà chôi : Gia ñình.
2. Caùc goùc chôi: goùc phaân vai:
            Nhoùm chính:  + Gia ñình
                                    + Gia ñình ñoâng con
                                    + Gia ñình ít con.
            Caùc nhoùm khaùc:
                                    + Cöûa haøng
IV.TIEÁN HAØNH BUOÅI CHÔI:
1.Thoûa thuaän tröôùc khi chôi:
Hình thöùc thoûa thuaän: Coâ ñoùng vai troø chính trong vieäc ñöa ra chuû ñeà chôi.
Noäi dung thoûa thuaän: nhaèm ñöa ra chuû ñeà chôi, ñònh hình caùc nhoùm, quy ñònh vò trí chôi cuûa töøng nhoùm.
Ñònh höôùng: coâ ñaøm thoaïi vôùi treû veà gia ñình treû ñang soáng ñeå ñònh höôùng chuû ñeà chôi -> phaân vai va chia thaønh nhoùm chôi, treû veà nhoùm phaân vai chôi.
2. Höôùng daãn quaù trình chôi: Treû chôi vôùi vai ñaõ nhaän, caùc nhoùm chôi phoái hôïp ñeå phaûn aùnh chuû ñeà chôi.
            Coâ: xaùc ñònh vai troø höôùng daãn giöõ vai troø chính vaø theo doõi höôùng daãn cho treû chôi.
            Noäi dung höôùng daãn: taäp trung höôùng daãn treû söï lieân keát, phuø hôïp giöõa caùc nhoùm chôi thaønh chuû ñeà chôi chung, höôùng daãn, ñieàu khieån caùc nhoùm chôi. Coâ giuùp treû xöû lí caùc tình huoáng xaûy ra trong khi chôi. Neáu nhoùm gia ñình chôi chöa toát thì coâ gôïi yù cho treû ñi mua thöïc phaåm, ñöa con ñeán lôùp hoïc.
            + Neáu nhoùm cöûa haøng chöa bieát theå hieän vai ngöôøi baùn haøng thì coâ gôïi yù cho treû baùn haøng nhö: chaøo môøi khaùch, giôù thieäu maët haøng, giaù caû, thaùi ñoä ngöôøi baùn haøng(phaûi nieàm nôû, vui veû).
3.Höôùng daãn nhaän xeùt:
            Hình thöùc nhaän xeùt: coâ nhaän xeùt.
            Noäi dung: nhaän xeùt veà vieäc theå hieän vai chôi, thaùi ñoä chôi.
            Ñònh höôùng nhaän xeùt: coâ ñoùng vai troø chính trong vieäc nhaän xeù, coù theâ gôïi yùù cho treû cuøng nhaän xeùt ( baét ñaàu töø nhoùm gia ñình -> nhaän xeùt toûa ra caùc nhoùm khaùc) vaø coâ nhaän xeùt chung buoåi chôi cho treû.
            Ñoäng vieân khuyeán khích vaø giaùo duïc tình caûm cuûa treû ñoái vôùi nôi treû ñang soáng.
V. KEÁT THUÙC:
            Coâ cho treû thu doïn, saép xeáp ñoà duøng, ñoà chôi ñuùng nôi quy ñònh cuûa lôùp.
            Cho treû laøm veä sinh chaân tay sau khi chôi.

Chia sẻ bài viết : like hay g+ Các Bạn Nhé :

- Không chèn liên kết Spam quảng cáo. có thể xem ở đây Liên Kết Bạn Bè Với Hà Vũ
- Nội dung nên liên quan tới bài viết.
- Hãy đóng góp ý kiến của bạn để THIETBIMAMNONHAVU.COM hoàn thiện hơn.

 
Support :-Bản quyền thuộc công ty HÀ VŨ : Email : havuthietbimamnon@gmail.com
-Điạ chỉ: 245/5 Đường Gò Dầu, P. Tân Qúy,Q. Tân phú, TP.HCM _ĐT: 0964484399 - 0902486399
Copyright © 2013. Thiết Bị Mầm Non Mẫu Giáo | đồ chơi mầm non - All Rights Reserved